Algemene Voorwaarden Stralen yoga Centrum

Begripsbepaling
Stralen Yoga Centrum, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Drongelen, aan de Gansoyen 33, hierna te noemen: “Stralen
Persoon die deelneemt aan een door Stralen Yoga Centrum verzorgde les, wandeling  of workshop, hierna te noemen: “Deelnemer

Artikel 1 Toepasselijkheid en geldigheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Stralen als opdrachtnemer optreedt.
1.2. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig, indien en voor zover deze door Stralen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
1.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 
Artikel 2 De Overeenkomst
2.1. Deelname aan één van de lessen (wandelingen of workshops) of inschrijven voor één van de lessen (wandelingen of workshops), gegeven of verzorgd door Stralen, betekent voor de Deelnemer dat hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 3 Leskaarten,  abonnementen en opzeggen
3.1. Een leskaart of strippenkaart van Stralen is door Deelnemer niet overdraagbaar aan derden.
3.2. Aan het einde van de geldigheidsduur van de leskaart of strippenkaart, komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kan de geldigheidsduur van leskaarten of strippenkaarten niet worden verlengd of stopgezet. Stralen verleent geen restitutie op leskaarten.
3.3. Het lesrooster is te vinden op de website van Stralen binnen Momoyoga (www.momoyoga.nl/stralen). Dit rooster kan door Stralen desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Stralen zich het recht voor om lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of strippenkaarten.
3.4. Stralen kan zelf besluiten wanneer en hoeveel weken aaneengesloten er geen lessen zullen zijn i.v.m. bijvoorbeeld vakantie. Deelnemer heeft geen recht op restitutie van lesgeld als door vakantie de geldigheidsduur van de leskaart verlopen is en daardoor de overgebleven lessen op de kaart komen te vervallen. (De geldigheidsduur van de leskaarten bij Stralen is hierop aangepast en veel langer dan gebruikelijk in de branche (namelijk 6 maanden)).
3.5. losse lessen en strippenkaarten van Stralen hebben een geldigheidsduur.  De overeenkomst van Deelnemer met Stralen loopt automatisch af met het verstrijken van de geldigheidsduur.

Artikel 4 Prijs en betaling
4.1. De gehanteerde prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld
4.2. Stralen behoudt zich het recht voor om de gehanteerde prijsstelling op elk gewenst moment te wijzigen. Voor reeds aangegane contracten is Stralen gerechtigd om prijsstijgingen van kostenbepalende factoren, welke is ontstaan na totstandkoming van de overeenkomst aan de deelnemer door te berekenen.
4.3. Betaling van lessen en strippenkaarten geschied direct via Digid. Betaling van producten uit de Stralen Shop geschied via een betaalverzoek of bankoverschrijving. In bepaalde gevallen kan Stralen ervoor kiezen om betaling via bankoverschrijving te laten geschieden middels een factuur. De betaling dient dan te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Stralen op te geven wijze.
4.4. Bij niet tijdige betaling  binnen de in 4.3. gestelde betalingstermijn is de Deelnemer onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de Deelnemer over het factuurbedrag 6% rente per maand verschuldigd is, vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
4.5. Stralen behoudt zich het recht voor om Deelnemer te weigeren in de lessen indien Deelnemer vanaf de datum van verzuim, gedurende de periode van 1 maand de verplichtingen nog niet is nagekomen.

Artikel 5 Feestdagen, vakantiedagen en annulering van lessen
5.1. Op feestdagen en op de vakantiedagen zoals aangegeven in het lesrooster (www.momoyoga.nl/stralen) worden geen lessen gegeven.
5.2. In geval van annulering van de les door bijvoorbeeld ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal dit per mail of Whatsapp worden doorgegeven aan de deelnemers die zich aangemeld hebben voor die les.

Artikel 6 Overmacht
6.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichting van Stralen uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
6.2. In geval van overmacht heeft Stralen het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Stralen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Deelnemer volgt de lessen, wandelingen en workshops van Stralen op eigen risico. Indien deelnemer onder medische behandeling is, neemt hij/zij zelf contact op met behandelaar over het al dan niet volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor deelnemers die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
7.2. Stralen behoudt zich het recht voor om Deelnemers uit te sluiten van lessen, wandelingen of workshops zonder opgaaf van redenen.
7.3. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten mag deelnemer de docent voor de les hierover informeren. Dit is geen verplichting. Schade opgelopen in de les als gevolg van zwangerschap, ziekte of andere klachten in combinatie met de aangeboden oefeningen in de les, kan nooit verhaald worden op Stralen.
7.4. Voor door Deelnemer geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Stralen uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Stralen.
7.5. Ingeval Stralen jegens Deelnemer tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.
7.6. Stralen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer.
7.7. Stralen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.
7.8. Door Stralen verstrekte veiligheidsinstructies dienen door Deelnemer in acht te worden genomen.
7.9. Deelnemer vrijwaart Stralen voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van Stralen, door Stralen ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 8 Privacyverklaring
Lees ons privacybeleid door middel van de link onderaan deze pagina.